O ile więcej zapłacimy za prąd w 2021 r ?

O ile więcej zapłacimy za prąd w 2021 r ?

Jak co roku, w ostatnim kwartale 2020 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki  przeprowadzono postępowania zatwierdzające taryfy za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i sprzedawców świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii i gazu oraz stawki za ich dostarczenie do odbiorców końcowych.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin, wyjaśnia rolę URE w prowadzonych postępowaniach:
„Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców koszt jej dystrybucji (transportu)odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym”. 
Jakie elementy współtworzą więc wartość końcową, którą Odbiorca widzi  na swoim rachunku za prąd?
Są to:
- koszt sprzedaży energii
- koszt jej dystrybucji (transportu)
Ostatecznie Prezes URE akceptuje zarówno taryfy dystrybucji energii elektrycznej (dla wszystkich grup odbiorców), jak i taryfy dla sprzedaży, ale w tym przypadku wyłącznie dla odbiorców w gospodarstwach domowych, które korzystają z tzw. sprzedawcy z urzędu.
Przypomnijmy, że od 2021 roku nowym elementem taryfy za dystrybucję energii jest opłata mocowa.
Wiadomo już, że w rezultacie  zmian obu taryf na bieżący rok, przy uwzględnieniu opłaty mocowej i innych opłat,  rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 procent, co oznacza, że zapłacimy rachunki wyższe o  o ok. 8 zł/ miesiąc.
Co wzięto pod uwagę, zatwierdzając taryfy za energię elektryczną na 2021 r?
Ponownie oddajmy głos Prezesowi URE, Rafałowi Gawinowi:
„ Taryfy dystrybutorów zapewniają środki na realizację planowanych inwestycji. W tym roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. To nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. Utrzymaliśmy także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie roku 2020. Zatwierdzając taryfy operatorom uwzględniliśmy również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski”

Poniżej prezentujemy zmiany na 2021 r w formie tabelarycznej. Źródło: URE

  1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie)

Objaśnienia do tabeli:
* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości TAURON Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).
Szczegółowe informacje na temat zmian stawek wynikających z taryf zatwierdzonych na 2021 rok sprzedawcom z urzędu oraz dystrybutorom energii przedstawia Tabela 2.

  1. Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu


Objaśnienia:
* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.
** Skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż bez obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).
*** Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
**** Średnia nie obejmuje TAURON Sprzedaż GZE oraz innogy Polska

                                                                                                Źródło: URE